นโยบายความเป็นส่วนตัว

ZmyHome ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ZmyHome.com การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ZmyHome นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ZmyHome นี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง ZmyHome ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องและความปลอดภัยแก่ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานจึงควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน

 • ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ZmyHome ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ZmyHome.com รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ การแลกเปลี่ยนข้อความ และการจัดการฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของการใช้งาน โดย ZmyHome จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ ZmyHome ประกอบการอยู่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายของประเทศไทยด้วย
  2. ผู้ใช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ZmyHome.com การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์ ZmyHome.com เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ZmyHome ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายอื่น ๆ ของ ZmyHome เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ และการอื่น ๆ ตามที่ ZmyHome เห็นสมควร
  3. โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้งานเข้าลิงค์บางลิงค์ที่เว็บไซต์ ZmyHome.com อาจมีการนำผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ซึ่งระบบการชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะอยู่นอกเหนืออำนาจการเก็บรวบรวม ได้รับ ควบคุมและการจัดการโดยตรงของ ZmyHome ในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นนั้นจะเป็นการใช้บังคับและถูกควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริหารจัดการแพลตฟอร์มนั้น โดยผู้ใช้งานรับทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ ZmyHome ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือร่วมรับผิดชอบด้วย
 • ข้อมูลที่ ZmyHome เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม

  ZmyHome รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากผู้ใช้งานบนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ใช้งานทุกประการ:

  1. ข้อมูลสมาชิก

   การสมัครสมาชิกหรือใช้งานเว็บไซต์ ZmyHome.com ทำได้โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ อันได้แก่ Gmail Account, Line Account หรือ Facebook Connect เพื่อสร้างบัญชีสมาชิก ZmyHome และเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ แก่ ZmyHome เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชื่อโปรไฟล์ รวมทั้งรูปถ่ายของผู้ใช้งาน (รูปโปรไฟล์) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ ZmyHome ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ที่ ZmyHome ได้รับ และข้อมูลที่ ZmyHome ขอเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ผู้ใช้งานให้ไว้นั้น อาจถูกแสดงหรือแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  2. ประกาศของผู้ใช้งาน

   ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานระบุในประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ ZmyHome ในการเก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ในประกาศของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อผู้ใช้งานที่เป็นตรงตามความจริงและเป็นปัจจุบัน รหัสที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมระหว่างกันได้

  3. การส่งเสริมการตลาด

   เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ กับ ZmyHome โดยตรงหรือที่มีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ZmyHome อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการตลาดของ ZmyHome ซึ่ง รวมถึงการประมวลผลการเปิดดูรายการส่งเสริมการตลาดที่ผ่านแพลตฟอร์มของ ZmyHome และของบุคคลภายนอก

  4. การบริการลูกค้า

   เมื่อผู้ใช้งานติดต่อ ZmyHome ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ZmyHome อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานและใช้ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น ซึ่ง ZmyHome อาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานได้ให้ ZmyHome ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือ ZmyHome อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ได้จากการติดต่อหรือสื่อสารระหว่าง ZmyHome กับผู้ใช้งาน เช่น คำขอรับบริการที่ผู้ใช้งานทำขึ้น หรือความเห็นที่ผู้ใช้งานได้ส่งมาให้ ZmyHome

  5. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

   ZmyHome อาจรวบรวมข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และที่บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของ ZmyHome โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาหรือเยี่ยมชม หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลการใช้ แอพพลิเคชั่นและตัวระบุอุปกรณ์อื่น หรือข้อมูลระบบ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ ZmyHome.com หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย

  6. ข้อมูลการพูดคุย

   ZmyHome อาจรวบรวมข้อมูลในเมนูพูดคุยที่ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย และเพื่อการอื่น ๆ ตามที่ ZmyHome เห็นสมควร

  7. ข้อมูลเพิ่มเติม

   ZmyHome อาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ ZmyHome ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับข้อมูลต่าง ๆ ในบัญชีของผู้ใช้งานที่ ZmyHome ถือครองอยู่

 • ไอพีแอดเดรส คุกกี้ และหมายเลขประจำเครื่อง
  1. ZmyHome อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ในความหมายนี้ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ส่วนพิกเซล เป็นภาพขนาดเล็กอัน เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บเพจ และมักจะใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งาน ได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
  2. เนื่องจากการทำงานของคุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจ และบันทึกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จึงมีประสิทธิภาพที่จะเรียกคืนค่าบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุกกี้ถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในภายหลัง ในทางปฏิบัติ ZmyHome จะใช้คุกกี้ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว โดยคุกกี้ประเภทถาวรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่นานกว่าประเภทชั่วคราว ในขณะที่คุกกี้ประเภทชั่วคราวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างบราวเซอร์
  3. ผู้ใช้บริการอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ ZmyHome ในการที่ ZmyHome อาจให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีโดยตรงบน เว็บไซต์ ZmyHome.com ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และของบุคคลดังกล่าวด้วย
 • การใช้ข้อมูล
  1. ZmyHome อาจใช้ข้อมูลที่ ZmyHome เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
   1. เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ
   2. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบนเว็บไซต์ ZmyHome.com หรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
   3. เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์ ZmyHome.com
   4. เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้
   5. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของ ZmyHome
   6. เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ZmyHome รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
   7. เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ ZmyHome และผู้ใช้งาน และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล ตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง
  2. ZmyHome อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ ZmyHome ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ ZmyHome ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
  3. ZmyHome จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
 • การแบ่งปันข้อมูล
  1. ZmyHome อาจแบ่งปันข้อมูลที่ ZmyHome เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. ZmyHome จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ZmyHome กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ รวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้:
   1. ข้อมูลที่ ZmyHome อาจแบ่งปันนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่าง ๆ สำหรับ ZmyHome ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่จะดำเนินการแทน ZmyHome โดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน
   2. ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ ZmyHome สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปยังหรือให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน รวมถึงทำการประมวลผล วิเคราะห์ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
   3. ZmyHome สงวนสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจ ซึ่งจะทำให้ ZmyHome สามารถต่อสู้กับมิจฉาชีพและการใช้งานในทางที่ผิดบนแพลตฟอร์มของ ZmyHome เพื่อตรวจสอบการกระทำต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย เพื่อต่อสู้กับการกระทำต้องสงสัยว่าละเมิดนโยบายการใช้งาน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ZmyHome เพื่อป้องกันสิทธิของ ZmyHome หรือบุคคลภายนอกผู้สุจริต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ใช้งานอื่น
   4. ZmyHome อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  3. ZmyHome มีนโยบายไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ZmyHome แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ ZmyHome จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้ใช้งานให้สามารถกระทำได้ หรือ ZmyHome ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นกรณีที่จำต้องกระทำเป็นการเฉพาะ

   อนึ่ง สำหรับกรณีที่ ZmyHome มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ZmyHome ให้เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ ZmyHome อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

  4. ZmyHome อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานเป็นแต่ละบุคคล) กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หรือนักวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ประกาศหรือบริการใดที่ผู้ใช้งานอาจสนใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของ ZmyHome หรือของผู้บุคคลภายนอกรายดังกล่าว หรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่ ZmyHome เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  5. เนื่องจากลักษณะและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ในประกาศบนเว็บไซต์ ZmyHome.com อาจยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ว่าผู้ใช้งานจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ ZmyHome.com แล้วก็ตาม
 • การควบคุมโดยผู้ใช้งาน
  1. การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล

   ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิกที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บน ZmyHome ให้ถูกต้อง หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลรายการประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใช้งานได้เช่นเดียวกัน

  2. การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

   ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก ZmyHome ที่ส่งผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้งานให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก โดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิก (Unsubscribe) การรับข้อมูลข่าวสารได้โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ ZmyHome ที่ Line Official Account @zmyhomecare

  3. ความยินยอมต่อผู้ให้บริการภายนอก

   ผู้ให้บริการภายนอกบางรายที่ ZmyHome ใช้งาน เช่น Google AdWords จัดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาตามฐานความสนใจของผู้ใช้งาน

  4. คุกกี้

   เว็บบราวเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมคุกกี้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำกัดหรือป้องกันการตั้งคุกกี้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้ ZmyHome จึงขอเรียนว่าการปิดการทำงานของคุกกี้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน ทั้งสำหรับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมบ่อยครั้ง หรือเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากนั้น อาจทำให้ประโยชน์ในการใช้งานบนเว็บไซต์ ZmyHome.com ลดลงได้ในบางกรณี

 • ความมั่นคงปลอดภัย
  1. ข้อมูลที่ ZmyHome เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทในเครือของ ZmyHome รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย จะปฏิบัติจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ZmyHome
  2. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งาน และบริการต่าง ๆ ของ ZmyHome อย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ ZmyHome และผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก หาก ZmyHome ทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดดังกล่าว ZmyHome สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งานหรือบริการ ZmyHome ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น รวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ZmyHome จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก ZmyHome เฉพาะที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล หรือกระทำการใด ๆ ตามมาตรการความปลอดภัยและการปราบปราม หรือป้องกันการรบกวน หรือล่วงละเมิดสิทธิทางบุคคลหรือทางทรัพย์สินของ ZmyHome ผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก โดยพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก ZmyHome ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ZmyHome อย่างเคร่งครัด
  4. ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ZmyHome ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ZmyHome ไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้งานบนเว็บไซต์ ZmyHome.com ในทางปฏิบัติ ZmyHome ไม่มีนโยบายที่จะพยายามรวบรวมข้อมูลใด ๆ จากบุคคลดังกล่าว หากบุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ZmyHome และบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลนั้นได้แจ้งให้ ZmyHome ทราบถึงการดังกล่าว ZmyHome จะทำการลบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลของ ZmyHome โดยมิช้า
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2563 โดย ZmyHome อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งไว้ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ ZmyHome.com การที่ผู้ใช้งานใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ ZmyHome.com ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) ด้วย

 • การลบข้อมูลผู้ใช้งาน

  ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถขอลบข้อมูลของผู้ใช้งานได้ โดยติดต่อเราผ่านทาง Line Official Account @zmyhomecare หรือ Facebook Page https://www.facebook.com/zmyhome/ โดยแจ้ง User ID ของท่าน (ดูได้จากหมายเลขที่แสดงตรง UID หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้ว) เมื่อเราได้รับคำขอของท่านแล้วเราจะรีบดำเนินการลบข้อมูลให้ท่านโดยเร็วที่สุด และจะแจ้งผลการลบข้อมูลให้แก่ท่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา