• 8 ต.ค. 2564

เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก‘การเคหะฯ’ 5 จังหวัด เริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน"จองบ้านเช่าราคาถูก"การเคหะแห่งชาติ กว่า 800 ห้อง เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน ตรวจคุณสมบัติเงื่อนไข-ใครมีสิทธิเช่าบ้าง

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ในราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ คือ มหาสารคาม, อุบลราชธานี, สุรินทร์ (สลักได), กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/  

รายละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีดังนี้
 

กรณีสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
 • เป็นผู้มีรายได้
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 60
กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป
 • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
 • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 40
เงื่อนไขการเช่า
 • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
 • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
 • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
 • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง
หมายเหตุ : 
 • ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช.ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร
 • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุ ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันทำสัญญาเช่า
* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ
* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ ในการทำสัญญา หากท่านไม่มาตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะเรียกลำดับถัดไปมาทำสัญญาก่อน โดยให้ท่านไปต่อลำดับสุดท้ายของวันนั้น ๆ


ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
บทความอื่นๆ
 • ค้นหาบ้านคอนโด

  ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

  ค้นหา
 • ลงประกาศฟรี

  ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

  ลงประกาศ