• 10 ส.ค. 2564

'เช่าซื้อ'คืออะไร? แตกต่างอย่างไรจากการเช่าและการซื้อ?

สำหรับผู้ซื้อที่มีเงินไม่มาก แถมยังติดปัญหากู้ไม่ผ่าน การผ่อนบ้านกับเจ้าของโดยตรงก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ แต่ก็เป็นทางที่เสี่ยงกันทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายครับ

การผ่อนบ้านตรงกับผู้ขาย บางคนอาจเลือกใช้รูปแบบสัญญากู้ยืมเงินแล้วผ่อนส่งในฐานะลูกหนี้ แต่ยังมีการซื้อเงินผ่อนที่กฎหมายรับรองอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมใช้กับทรัพย์สินราคาสูงแต่เสื่อมค่าลงตามกาลเวลา เช่น รถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งสามารถนำวิธีการมาปรับใช้กับอสังหาริมทรัพย์ได้ นั่นคือ "การเช่าซื้อ" (Hire Purchase) ครับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ได้อธิบายไว้ว่า การเช่าซื้อ คือการที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกมาให้เช่า และให้คำสัญญาว่าเมื่อผู้เช่าทำการจ่ายเงินครบตามที่สัญญาก็จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้  วิธีการคือจะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ ว่าจะมีการชำระค่างวดตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยหรือใช้งานอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ แต่กรรมสิทธิ์จะยังไม่เป็นของผู้เช่าซื้อจนกว่าจะชำระเงินครบ

กฎหมายได้กำหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้ คือ
 1. ต้องทำเป็นหนังสือ หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อในสัญญามิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้สัญญาเช่าซื้อไม่ทำให้ผู้เช่าซื้อได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อจนกว่าผู้เช่าซื้อจะได้ชำระเงินครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในสัญญา
 2. กรณีการชำระค่าเช่าซื้อ คู่สัญญาอาจกำหนดว่า ในกรณีผู้เช่าซื้อส่งตัวแทนไปเรียกเก็บค่าเช่าซื้อ ให้ถือว่าเป็นเพียงการให้ความสะดวกแก่ผู้ให้เช่าซื้อเท่านั้นมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชำระค่าเช่าซื้อ
 3. ควรมีการวงเล็บจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือเพื่อความชัดเจนไว้ด้วย
 4. เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการชำระค่าเช่าซื้อ คู่สัญญาอาจกำหนดตารางการชำระเงินค่าเช่าซื้อในแต่ละงวดไว้ในสัญญาด้วยก็ได้ เช่น อันดับ งวด วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน รวมเป็นเงินที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระทั้งสิ้น........................บาท (..........................................)
 5. อัตราค่าชดเชยตามสัญญาข้อ 3. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 6. เพื่อป้องกันการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ควรมีการกำหนดด้วยว่าผู้เช่าซื้อจะไม่กระทำการหรือยินยอมให้กระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่เช่าซื้ออันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา คู่สัญญาอาจกำหนดไว้ในสัญญาว่า ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิทำได้โดยให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้า......วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 8. คู่สัญญาควรกำหนดว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายที่อยู่หรือย้ายสถานที่ทำงาน จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา.......วัน นับแต่วันที่ย้ายสถานที่ดังกล่าว

สิ่งที่ทำให้การเช่าซื้อแตกต่างจากการซื้อตามปกติคือ ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนโต สามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดได้ตามกำลังทรัพย์และระยะเวลาตามแต่ตกลง ส่วนสิ่งที่แตกต่างจากการเช่าก็คือ สุดท้ายได้เป็นเจ้าของสมใจครับ แต่เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นตามเวลา ผู้ให้เช่าซื้อต้องตั้งราคาค่างวดให้ครอบคลุมดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและ capital gain ไว้ จึงทำให้ค่างวดของการเช่าซื้อจะต้องสูงกว่าอัตราค่าเช่าพอสมควร

สัญญาเช่าซื้อคอนโดจะถูกยกเลิกจากสาเหตุใดได้บ้าง?
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 ระบุว่า หากผู้เช่าซื้อไม่จ่ายเงิน 2 งวดติดกัน หรือเมื่อผู้เช่าซื้อทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะถือว่าผิดสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที
 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ระบุว่า ผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาตอนไหนก็ได้ เพียงแค่ย้ายออกและคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของในสภาพเดิม ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าจนครบตามสัญญา
 3. คอนโดที่เช่าซื้อสูญหายโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ เช่น ตึกถล่ม, ไฟไหม้อาคาร จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ก็จะถือว่าสัญญานี้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเช่าซื้อเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างคนสองคน ซึ่งต้องแบกรับความเสี่ยงกันทั้งคู่ ดังนั้น ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อจะตัดสินใจซื้อขายกัน ก็ควรที่จะตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในสัญญาให้แน่ใจ และดำเนินการอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอน เก็บหลักฐานการขชำระเงินและคู่สัญญาเอาไว้ให้ครบถ้วน และควรมีพยานรู้เห็นทั้งสองฝ่ายครับ

จากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ

ผู้เขียน : จเร ZmyHome
 • ค้นหาบ้านคอนโด

  ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

  ค้นหา
 • ลงประกาศฟรี

  ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

  ลงประกาศ